Gợi ý dùng Next Js để xây dựng ứng dụng Blog

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, 

đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR). Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Ví dụ đơn giản về dùng Next Js để tạo ứng dụng blog

Để minh họa cho việc sử dụng Next.js để xây dựng ứng dụng Blog, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

1.Tạo một project Next.js mới:

				
					npx create-next-app my-blog

				
			

2.Cài đặt các dependencies cần thiết:

3.Tạo một file index.js trong thư mục pages với nội dung như sau:

				
					import fs from 'fs'
import path from 'path'
import matter from 'gray-matter'
import ReactMarkdown from 'react-markdown'

export default <a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> Home({ posts }) {
 return (
  <div>
   {posts.map((post) => (
    <div key={post.slug}>
     <h2><span class="ez-toc-section" id="postfrontmattertitle"></span>{post.frontmatter.title}<span class="ez-toc-section-end"></span></h2>
     <p>{post.frontmatter.date}</p>
     <ReactMarkdown>{post.content}</ReactMarkdown>
    </div>
   ))}
  </div>
 )
}

export <a href="https://nodemy.vn/di-sau-vao-async-await-trong-javascript-huong-dan-tu-co-ban-den-nang-cao-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">async</a> function getStaticProps() {
 const files = fs.readdirSync(path.join('posts'))

 const posts = files.map((filename) => {
  const slug = filename.replace('.md', '')
  const markdownWithMetadata = fs.readFileSync(
   path.join('posts', filename),
   'utf-8'
  )
  const { data: frontmatter, content } = matter(markdownWithMetadata)

  return {
   slug,
   frontmatter,
   content,
  }
 })

 return {
  props: {
   posts,
  },
 }
}

				
			

Trong đó, chúng ta sử dụng thư viện gray-matter để parse metadata và nội dung của file posts.md, sử dụng thư viện react-markdown để render nội dung markdown ra HTML. Chúng ta cũng sử dụng hàm getStaticProps để lấy dữ liệu tĩnh từ các file md trong thư mục posts.

5.Chạy ứng dụng bằng cách chạy lệnh:

				
					npm run dev

				
			

Sau đó, bạn có thể truy cập vào http://localhost:3000 để xem kết quả.

Với ví dụ đơn giản này, chúng ta đã có thể tạo ra một trang Blog đơn giản bằng cách sử dụng Next.js, Markdown và các thư viện hỗ trợ.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng Next.js để xây dựng ứng dụng blog đơn giản và dễ hiểu cho người mới. Chúng ta đã bắt đầu với cài đặt môi trường, sau đó đã tạo ra các trang và các thành phần cần thiết cho blog của chúng ta bằng cách sử dụng các tính năng của Next.js như routing và server-side rendering. Cuối cùng, chúng ta đã thêm một số tính năng như tìm kiếm và phân trang để cải thiện trải nghiệm người dùng. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách sử dụng Next.js để xây dựng ứng dụng blog.
Bài viết có liên quan: Hướng dẫn tạo ứng dụng realtime với Socket và Next.js. cho người mới ( important ) Next Js là gì? và Next Js có phải React Js? ( cái nào quan trọng hơn )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *