async await

Trong lập trình JavaScript, việc xử lý các tác vụ bất đồng bộ (asynchronous tasks) là rất phổ biến và quan trọng. Các tác vụ bất đồng bộ bao gồm việc gửi yêu cầu HTTP, xử lý tập tin, truy vấn cơ sở dữ liệu, và nhiều hơn nữa. Async/Await là một cơ chế mới trong JavaScript giúp xử lý các tác vụ bất đồng bộ một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về cơ chế này, từ cách nó hoạt động đến cách sử dụng nó để xử lý các tác vụ bất đồng bộ.

1. Giới thiệu về Async/Await

Async/Await là một cơ chế mới được giới thiệu trong ES2017 để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xử lý các tác vụ bất đồng bộ trong JavaScript. Cơ chế này cung cấp cho chúng ta cách viết mã đơn giản hơn và dễ hiểu hơn so với việc sử dụng Promise.

Các tác vụ bất đồng bộ trong JavaScript thường được xử lý bằng cách sử dụng Promise. Tuy nhiên, việc sử dụng Promise có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến callback hell, nesting callbacks và các vấn đề về việc xử lý lỗi. Async/Await giúp giải quyết các vấn đề này bằng cách cho phép chúng ta viết mã dễ đọc hơn và giải quyết các vấn đề liên quan đến xử lý lỗi.

Trong Async/Await, chúng ta sử dụng các từ khóa “async” và “await” để đánh dấu hàm và đợi các giá trị trả về từ các tác vụ bất đồng bộ.

2. Cách sử dụng Async/Await

2.1 Sử dụng Async/Await với hàm async

Để sử dụng Async/Await, chúng ta cần đánh dấu hàm bằng từ khóa “async”. Việc đánh dấu hàm này cho phép chúng ta sử dụng từ khóa “await” để đợi các giá trị trả về từ các tác vụ bất đồng bộ.

Ví dụ:

				
					async <a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> getData() {
 const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1');
 const data = await response.json();
 return data;
}

getData().then(data => console.log(data));

				
			

Ở đoạn mã trên, chúng ta sử dụng từ khóa “async” để đánh dấu hàm “getData” là một hàm bất đồng bộ. Sau đó, chúng ta sử dụng từ khóa “await” để đợi response từ phương thức fetch() trước khi tiếp tục xử lý các dòng tiếp theo. Sau đó, chúng ta lại sử dụng từ khóa “await” để đợi phương thức json() hoàn thành việc chuyển đổi response thành một đối tượng JSON. Cuối cùng, chúng ta trả về đối tượng JSON được phân tích từ response.

2.2 Sử dụng Async/Await với try/catch

Async/Await cung cấp cho chúng ta cách xử lý lỗi tốt hơn khi sử dụng tác vụ bất đồng bộ. Chúng ta có thể sử dụng câu lệnh try/catch để xử lý các lỗi xảy ra trong quá trình xử lý các tác vụ bất đồng bộ.

Ví dụ:

				
					async function getData() {
 try {
  const response = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1');
  const data = await response.json();
  return data;
 } catch (error) {
  console.log(error);
 }
}

getData();

				
			

Ở đoạn mã trên, chúng ta sử dụng câu lệnh try/catch để xử lý các lỗi có thể xảy ra trong quá trình xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Nếu có lỗi xảy ra, chúng ta sẽ ghi log ra console để thông báo cho người dùng.

3. Kết luận và bài viết có liên quan

Async/Await là một cơ chế mạnh mẽ trong JavaScript giúp xử lý các tác vụ bất đồng bộ dễ dàng hơn và giải quyết các vấn đề liên quan đến callback hell và việc xử lý lỗi. Chúng ta có thể sử dụng từ khóa “async” để đánh dấu hàm bất đồng bộ và từ khóa “await” để đợi các giá trị trả về từ các tác vụ bất đồng bộ. Chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh try/catch để xử lý các lỗi có thể xảy ra trong quá trình xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế Async/Await trong JavaScript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *