Thao tác với JSON trong JavaScript đơn giản dễ hiểu cho người mới bắt đầu biết đến và tìm hiểu json trong JavaScript ( important ).

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu phổ biến trong lập trình web. Nó được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các ứng dụng web khác nhau. Vì vậy, hiểu và thao tác với JSON là một kỹ năng quan trọng đối với các lập trình viên web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thao tác với JSON trong JavaScript một cách đơn giản và dễ hiểu cho người mới bắt đầu. 

1. Khái niệm về JSON

JSON là viết tắt của “JavaScript Object Notation”. Nó là một định dạng dữ liệu đơn giản dựa trên các cặp key-value, tương tự như cấu trúc của đối tượng (object) trong JavaScript. Định dạng JSON thường được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các ứng dụng web khác nhau. Ví dụ, khi bạn gửi yêu cầu Ajax đến một API, phản hồi trả về thường là dữ liệu JSON.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về định dạng JSON:

				
					{
  "name": "John",
  "age": 30,
  "city": "New York"
}

				
			

Trong ví dụ này, chúng ta có một đối tượng JSON với ba thuộc tính: “name”, “age” và “city”. Mỗi thuộc tính là một cặp key-value, trong đó “name” có giá trị là “John”, “age” có giá trị là 30 và “city” có giá trị là “New York”.

2. Chuyển đổi giữa JSON và đối tượng JavaScript

Trong JavaScript, chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi giữa định dạng JSON và đối tượng JavaScript bằng các phương thức toán học. Chúng ta sử dụng phương thức JSON.stringify() để chuyển đổi một đối tượng JavaScript sang định dạng JSON, và sử dụng phương thức JSON.parse() để chuyển đổi một định dạng JSON sang đối tượng JavaScript.

Phương thức JSON.parse() sẽ chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript. Sau đó, chúng ta có thể truy cập các thuộc tính của đối tượng bằng cách sử dụng dấu chấm (.).

Để chuyển đổi từ đối tượng JavaScript sang JSON, chúng ta có thể sử dụng phương thức JSON.stringify(). Ví dụ:

				
					let obj = { name: "John", age: 30, city: "New York" };
let jsonString = JSON.stringify(obj);
console.log(jsonString); // {"name":"John","age":30,"city":"New York"}

				
			

Phương thức JSON.stringify() sẽ chuyển đổi đối tượng JavaScript thành chuỗi JSON. Chúng ta có thể sử dụng chuỗi JSON này để truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu.

Chuyển đổi đối tượng JavaScript sang JSON

Chúng ta sử dụng phương thức JSON.stringify() để chuyển đổi một đối tượng JavaScript sang định dạng JSON. Ví dụ:

				
					const person = {
  name: "John",
  age: 30,
  city: "New York"
};


				
			

Chúng ta có thể chuyển đổi đối tượng này sang chuỗi JSON bằng cách sử dụng phương thức JSON.stringify() như sau:

				
					
const json = JSON.stringify(person);

console.log(json);
// Output: {"name":"John","age":30,"city":"New York"}
				
			

Lưu ý rằng chuỗi JSON này có các giá trị được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn {} và các thuộc tính được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu đối tượng ban đầu có các thuộc tính dạng hàm (function), chúng sẽ không được bao gồm trong chuỗi JSON.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách thao tác với JSON trong JavaScript. Chúng ta đã bắt đầu với cách tạo đối tượng JSON và cách truy cập vào các thuộc tính của nó. Sau đó, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng phương thức JSON.stringify () để chuyển đổi đối tượng JavaScript sang chuỗi JSON và cách sử dụng phương thức JSON.parse () để chuyển đổi chuỗi JSON sang đối tượng JavaScript.

JSON cũng được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng di động và máy tính để bàn. Khi xây dựng các ứng dụng đa nền tảng, việc sử dụng JSON để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau là rất phổ biến.

Tóm lại, JSON là một phương tiện hữu ích để truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và trình duyệt, và được sử dụng rộng rãi trong lập trình web hiện đại. Với JavaScript, bạn có thể dễ dàng sử dụng JSON để tạo, truy xuất và sử dụng các đối tượng JSON.

Cuối cùng, JSON được sử dụng trong hầu hết các API mở cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng của bên thứ ba. Thông thường, các API sẽ cung cấp dữ liệu của họ dưới dạng JSON để dễ dàng truyền tải và xử lý trên phía máy khách.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *