Khái niệm cơ bản về JavaScript – Cách làm việc với Chuỗi, Mảng và Đối tượng trong JS dễ hiểu đối với người mới ( important )

Lớp và đối tượng trong JavaScript

Đối tượng trong JavaScript có thể được tạo ra bằng cách sử dụng từ khóa new hoặc bằng cách khởi tạo một đối tượng rỗng và thêm thuộc tính và phương thức vào đó. Ví dụ: 

				
					// Tạo một đối tượng rỗng
let person = {};

// Thêm thuộc tính vào đối tượng
person.name = "John";
person.age = 30;

// Thêm phương thức vào đối tượng
person.sayHello = function() {
 console.log("Hello!");
};

// Gọi phương thức trên đối tượng
person.sayHello(); // output: "Hello!"

				
			

Trong JavaScript, lớp là một hàm đặc biệt được sử dụng để tạo ra các đối tượng mới. Các thuộc tính và phương thức của đối tượng được định nghĩa bên trong lớp bằng cách sử dụng từ khóa this. Ví dụ:

				
					// Định nghĩa một lớp Person
class Person {
 constructor(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
 }

 sayHello() {
  console.log("Hello!");
 }
}

// Tạo một đối tượng từ lớp Person
let person = new Person("John", 30);

// Gọi phương thức trên đối tượng
person.sayHello(); // output: "Hello!"

				
			

Trong ví dụ trên, lớp Person được định nghĩa bằng từ khóa class. Hàm khởi tạo constructor được sử dụng để thiết lập các thuộc tính của đối tượng, và phương thức sayHello được định nghĩa bằng cách sử dụng từ khóa this. Để tạo ra một đối tượng mới từ lớp Person, ta sử dụng từ khóa new.

Cách sử dụng chuỗi trong JavaScript

Chuỗi trong JavaScript được sử dụng để lưu trữ và xử lý văn bản. Một chuỗi JavaScript là một chuỗi ký tự được viết bên trong dấu ngoặc kép hoặc dấu nháy đơn. Bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn hoặc dấu nháy kép để định nghĩa chuỗi12.

Ví dụ, bạn có thể tạo một chuỗi name với giá trị là John Doe như sau:

				
					let name = "John Doe";

				
			

Ví dụ, bạn có thể sử dụng phương thức toUpperCase() để chuyển đổi chuỗi thành chữ in hoa như sau:

				
					let name = "John Doe";
let upperCaseName = name.toUpperCase();
console.log(upperCaseName); // JOHN DOE
				
			

Cách dùng Array, Object trong JavaScript

 1. Array Array là một danh sách các giá trị có thể được lưu trữ và truy xuất thông qua một chỉ mục. Chỉ mục của một phần tử trong mảng bắt đầu từ 0 và kết thúc bằng độ dài của mảng trừ 1.

Ví dụ:

				
					// Khởi tạo một mảng
let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];

// Truy xuất phần tử trong mảng
console.log(myArray[0]); // Output: 1

// Thêm phần tử vào mảng
myArray.push(6); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

// Lấy độ dài của mảng
console.log(myArray.length); // Output: 6

				
			
 1. Object Object là một tập hợp các cặp key-value, trong đó key là một chuỗi và value có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào trong JavaScript.

Ví dụ:

				
					// Khởi tạo một object
let myObject = {
 name: 'John',
 age: 30,
 gender: 'male'
};

// Truy xuất giá trị của key trong object
console.log(myObject['name']); // Output: John

// Thêm một cặp key-value vào object
myObject.city = 'New York'; // { name: 'John', age: 30, gender: 'male', city: 'New York' }

// Xóa một cặp key-value trong object
delete myObject.age; // { name: 'John', gender: 'male', city: 'New York' }

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong JavaScript, Array và Object là hai cấu trúc dữ liệu phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Array được sử dụng để lưu trữ một danh sách các giá trị có thể truy xuất thông qua chỉ mục, trong khi Object được sử dụng để lưu trữ các cặp key-value. Với những cấu trúc dữ liệu này, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau để xử lý và lưu trữ dữ liệu trong JavaScript. 
Bài viết có liên quan: Toán tử và thứ tự ưu tiên toán tử trong JavaScript, Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu ( important ) 5 mẹo về css khiến bạn khiến bạn giỏi hơn trong lập trình website đơn giản dễ hiểu với người mới bắt đầu ( important ) Cleaner Code with Event Delegation in JavaScript dễ hiểu cho người mới ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *