Toán tử và thứ tự ưu tiên toán tử trong JavaScript

Giới thiệu

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong việc xây dựng các ứng dụng web hiện đại. Để có thể viết được mã JavaScript đúng cú pháp và chính xác

Ta cần hiểu về toán tử và thứ tự ưu tiên của chúng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các toán tử cơ bản trong JavaScript và cách sử dụng chúng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về thứ tự ưu tiên của các toán tử để viết được mã JavaScript chính xác.

Vậy toán tử là gì

Toán tử trong JavaScript là các ký hiệu được sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc so sánh giữa các giá trị.

Các toán tử trong JavaScript có thể là toán tử số học (+, -, *, /), toán tử so sánh (==, !=, ===, !==), toán tử logic (&&, ||, !), toán tử gán (=, +=, -=, *=, /=), toán tử chuỗi (+) và toán tử ba ngôi (? :). Việc hiểu và sử dụng các toán tử này là rất quan trọng trong lập trình JavaScript.

Các loại toán tử trong JavaScript

Không phải tất cả các toán tử trong JavaScript đều thực hiện các phép tính toán học. Thực tế, các toán tử khác nhau sẽ có các chức năng khác nhau.

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số loại toán tử khác nhau và cách chúng hoạt động trong JavaScript. Hãy cùng khám phá để nắm rõ hơn về các toán tử trong JavaScript.

Các toán tử cơ bản trong JavaScript bao gồm: toán tử số học (+, -, *, /), toán tử so sánh (==, !=, ===, !==), toán tử logic (&&, ||, !), toán tử gán (=, +=, -=, *=, /=), toán tử chuỗi (+) và toán tử ba ngôi (? :).

				
					const x = 8;
const y = 2;

x + y  // ANSWER: 10. <a href="https://nodemy.vn/hieu-arrow-function-va-this-trong-javascript-tao-ra-nhung-ham-manh-me-voi-cu-phap-ngan-gon-huong-dan-day-du-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">This</a> adds the operands.

x * y  // ANSWER: 16. This multiplies the operands.

x % y  // ANSWER: 0. This returns the remainder of dividing the two operands.

x++   // ANSWER: 9. This increases the operands by 1.

y--   // ANSWER: 1. This decreases the operands by 1.

x ** y // ANSWER: 64. This multiplies the operands by the power of 2 ( 8 * 8)

x - y  // ANSWER: 6. This substracts the operands.

x / y  // ANSWER: 4. This divides x by y.

				
			

Việc hiểu rõ thứ tự ưu tiên của các toán tử trong JavaScript rất quan trọng để có thể viết được mã chính xác và tránh gặp phải các lỗi logic. Ví dụ, trong biểu thức có cùng cả toán tử nhân (*) và toán tử cộng (+), ta cần biết rõ toán tử nào được thực hiện trước đó để viết được biểu thức đúng.

				
					20 == 20 // ANSWER: True. It returns true because 20 is equal to 20.

20 != 15 // ANSWER: True. It returns a Truthy value because 20 is not equal to 15.

20 == "20" //ANSWER: True. It returns true because 20 equals "20" (after type coercion).

20 === "20" //ANSWER: False. This returns false because 20, which is of type number, is not equal to "20" which is of type <a href="https://nodemy.vn/khai-niem-co-ban-ve-javascript-cach-lam-viec-voi-chuoi-mang-va-doi-tuong-trong-js-de-hieu-doi-voi-nguoi-moi-important/">string</a>. It compares them strictly by their values and by their type.

20 !== "20" // ANSWER: True. It returns a Truthy value because 20, which is of type number, is not equal to "20", which of type string.

20 > 30 //ANSWER: False. It returns false because 20 is not greater than 30.

20 < 50 //ANSWER: True. This returns a truthy value because 20 is less than 50.

20 >= 70 //ANSWER: False. This will return a falsly value because 20 is not greater than 70, nor is it equal to 70.

20 <= 34 //ANSWER: True. This is true because 20 is less than 34 (even though it's not equal to 34 - it's "less than or equal to").

				
			

toán tử  logic

 1. Toán tử && (AND): Trả về true nếu cả hai biểu thức đều là true, ngược lại trả về false.
				
					let x = 5;
let y = 10;
let z = 15;

console.log(x < y && y < z); // true, vì cả hai biểu thức đều đúng
console.log(x < y && y > z); // false, vì biểu thức đầu tiên đúng, nhưng biểu thức thứ hai sai

				
			
 1. Toán tử || (OR): Trả về true nếu một trong hai biểu thức đúng, ngược lại trả về false.
				
					let x = 5;
let y = 10;
let z = 15;

console.log(x > y || y < z); // true, vì biểu thức thứ hai đúng
console.log(x > y || y > z); // false, vì cả hai biểu thức đều sai

				
			
 1. Toán tử ! (NOT): Trả về true nếu biểu thức là false và ngược lại.
				
					let x = 5;
let y = 10;
let z = 15;

console.log(!(x > y)); // true, vì biểu thức x > y là sai
console.log(!(x < y)); // false, vì biểu thức x < y là đúng

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong Javascript, có ba toán tử logic chính bao gồm toán tử && (AND), toán tử || (OR) và toán tử ! (NOT). Chúng được sử dụng để kiểm tra và xử lý các điều kiện khác nhau trong chương trình. Toán tử && trả về true nếu cả hai biểu thức đều đúng, toán tử || trả về true nếu một trong hai biểu thức đúng, và toán tử ! trả về true nếu biểu thức là false và ngược lại.
Bài viết có liên quan: 5 mẹo về css khiến bạn khiến bạn giỏi hơn trong lập trình website đơn giản dễ hiểu với người mới bắt đầu ( important ) Cleaner Code with Event Delegation in JavaScript dễ hiểu cho người mới ( important ) Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng (OOP) trong JavaScript: Các khái niệm và ví dụ minh họa ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *