Các khái niệm cơ bản của JavaScript: Biến, Hàm, Đối tượng, Mảng, Vòng lặp, Câu lệnh điều kiện đơn giản cho người mới học ( important )

Javascript là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động, trò chơi trực tuyến, các ứng dụng di động và nhiều hơn thế nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản của JavaScript bao gồm Biến, Hàm, Đối tượng, Mảng, Vòng lặp và Câu lệnh điều kiện đơn giản.

Biến

Trong JavaScript, biến được sử dụng để lưu trữ giá trị. Các giá trị có thể là số, chuỗi, đối tượng, v.v. Để khai báo một biến trong JavaScript, chúng ta sử dụng từ khóa var, let hoặc const. Ví dụ:

				
					var x = 5;
let y = "Hello";
const z = true;

				
			

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã khai báo 3 biến với các kiểu dữ liệu khác nhau.

Hàm

Hàm là một khối mã được đặt tên và có thể được gọi bất cứ lúc nào trong chương trình. Hàm thường được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Để khai báo một hàm trong JavaScript, chúng ta sử dụng từ khóa function. Ví dụ:

				
					function sum(a, b) {
 return a + b;
}

				
			

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã khai báo một hàm có tên là sum, nhận hai tham số và trả về tổng của hai tham số đó.

Đối tượng

Đối tượng là một thực thể có thuộc tính và phương thức. Thuộc tính là các biến được lưu trữ trong đối tượng và phương thức là các hàm được định nghĩa trong đối tượng. Đối tượng được tạo ra bằng từ khóa “object”.

				
					var person = {
 name: "John",
 age: 30,
 sayHello: function() {
  console.log("Hello");
 }
};

				
			

Mảng

Mảng là một danh sách các giá trị được lưu trữ trong một biến. Mảng được khai báo bằng cách đặt các giá trị trong dấu ngoặc vuông “[]”. Các giá trị trong mảng có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

				
					var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var names = ["John", "Mary", "Peter"];

				
			

Vòng lặp

Vòng lặp trong JavaScript được sử dụng để lặp lại một đoạn mã nhiều lần cho đến khi một điều kiện được thỏa mãn. JavaScript cung cấp ba loại vòng lặp: vòng lặp for, vòng lặp while và vòng lặp do while

a. Vòng lặp for:

Vòng lặp for là loại vòng lặp phổ biến nhất trong JavaScript. Nó được sử dụng để lặp lại một đoạn mã một số lần cụ thể. Vòng lặp for có cấu trúc như sau:

				
					for (var i = 0; i < 10; i++) {
  // Do something here
}

				
			

Trong đó, i là biến đếm, được khởi tạo bằng giá trị 0. Điều kiện để tiếp tục vòng lặp là i < 10. Mỗi lần lặp, giá trị của i sẽ tăng lên 1 đơn vị.

b. Vòng lặp while:

Vòng lặp while được sử dụng để lặp lại một đoạn mã cho đến khi một điều kiện được thỏa mãn. Vòng lặp while có cấu trúc như sau:

				
					var i = 0;
while (i < 10) {
  // Do something here
  i++;
}

				
			

Trong đó, i là biến đếm, được khởi tạo bằng giá trị 0. Điều kiện để tiếp tục vòng lặp là i < 10. Mỗi lần lặp, giá trị của i sẽ tăng lên 1 đơn vị.

Kết luận và bài viết có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *