Cách kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript

Giới thiệu về TypeScipt

TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được phát triển bởi Microsoft, và là một phiên bản mở rộng của JavaScriptTypeScript giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn bằng cách cung cấp cho lập trình viên các tính năng như kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh, hỗ trợ các tính năng của ECMAScript mới nhất, và đặc biệt là tính năng Intellisense giúp lập trình viên viết code nhanh hơn và tránh sai sót. 

Và là một ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong cộng đồng lập trình viên và được sử dụng để phát triển các ứng dụng web lớn và phức tạp.

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript

Các loại dữ liệu nguyên thủy

  1. number: Kiểu số trong TypeScript, tương đương với kiểu number trong JavaScript.
  2. string: Kiểu chuỗi trong TypeScript, tương đương với kiểu string trong JavaScript.
  3. boolean: Kiểu logic trong TypeScript, tương đương với kiểu boolean trong JavaScript.
  4. null: Kiểu null trong TypeScript, tương đương với kiểu null trong JavaScript.
  5. undefined: Kiểu undefined trong TypeScript, tương đương với kiểu undefined trong JavaScript.

Chi tiết về dữ liệu nguyên thủy

Kiểu dữ liệuMô tảVí dụ
numberKiểu dữ liệu sốlet age: number = 25;
stringKiểu dữ liệu chuỗilet name: string = "John Doe";
booleanKiểu dữ liệu logic (đúng/sai)let isActive: boolean = true;
nullKiểu dữ liệu có giá trị là nulllet myVar: null = null;
undefinedKiểu dữ liệu có giá trị là undefinedlet myVar2: undefined = undefined;

Một số điểm chú ý:

  • TypeScript hỗ trợ kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh (static type checking) nên khi khai báo biến với một kiểu dữ liệu, biến đó chỉ có thể chứa giá trị của kiểu dữ liệu đó hoặc giá trị null hoặc undefined. Nếu cố gắng gán giá trị không phù hợp vào biến, TypeScript sẽ báo lỗi.
  • Kiểu dữ liệu number trong TypeScript tương đương với kiểu number trong JavaScript, có thể chứa cả số nguyên và số thập phân.
  • Kiểu dữ liệu string trong TypeScript tương đương với kiểu string trong JavaScript, có thể chứa bất kỳ ký tự nào (bao gồm cả ký tự trống) và có độ dài tùy ý.
  • Kiểu dữ liệu boolean trong TypeScript chỉ có thể mang giá trị true hoặc false.
  • Kiểu dữ liệu nullundefined trong TypeScript được sử dụng để biểu diễn giá trị không tồn tại hoặc không xác định.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong TypeScript, các kiểu dữ liệu nguyên thủy như number, string, boolean, null, và undefined rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong việc khai báo biến, tham số, kiểu trả về của hàm, và các thuộc tính của đối tượng. Các kiểu dữ liệu này giúp cho việc kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh trở nên dễ dàng hơn, giúp tăng tính ổn định của chương trình và giảm thiểu lỗi khi thực thi. Nếu bạn mới bắt đầu với TypeScript, nên tìm hiểu và sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên thủy này một cách hiệu quả để tăng tính đúng đắn của chương trình.    
Bài viết có liên quan:
Cách kiểu dữ liệu nguyên thủy trong TypeScript
Thư viện carousel được sử dụng để tạo các slideshow (React )
Sử dụng axios để gọi một API trong React Js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *