Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng useState trong React Hook để tạo một ứng dụng Todo đơn giản. Bạn sẽ học cách tạo, thêm, sửa và xóa các mục Todo, và làm quen với cách sử dụng Hook để quản lý state trong React.

Giới thiệu về ứng dụng todo bằng useState

Ứng dụng Todo là một ứng dụng đơn giản, được sử dụng để quản lý các công việc cần làm trong ngày hoặc trong một khoảng thời gian nhất định. 

Trong ứng dụng này, chúng ta sẽ sử dụng useState, một trong những React Hook phổ biến nhất, để quản lý state trong ứng dụng. 

Với useState, chúng ta có thể dễ dàng tạo, thêm, sửa và xóa các mục Todo một cách đơn giản và hiệu quả.

 Việc sử dụng useState cũng giúp cho ứng dụng của chúng ta trở nên dễ đọc hơn, dễ bảo trì hơn, và tăng tính tương tác cho người dùng.

Tạo một app todo đơn giản với useState

Để tạo một ứng dụng Todo đơn giản sử dụng useState trong React, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một state để lưu trữ danh sách các mục Todo:
				
					const [todos, setTodos] = useState([]);

				
			
 1. Tạo một hàm để thêm một mục Todo mới vào danh sách:
				
					const addTodo = (text) => {
 const newTodo = { text };
 setTodos([...todos, newTodo]);
};

				
			
 1. Tạo một hàm để xóa một mục Todo khỏi danh sách:
				
					const deleteTodo = (index) => {
 const newTodos = [...todos];
 newTodos.splice(index, 1);
 setTodos(newTodos);
};

				
			
 1. Tạo một hàm để sửa một mục Todo đã tồn tại trong danh sách:
				
					const editTodo = (index, text) => {
 const newTodos = [...todos];
 newTodos[index].text = text;
 setTodos(newTodos);
};

				
			
 1. Render danh sách các mục Todo trên giao diện:
				
					{todos.map((todo, index) => (
 <div key={index}>
  <span>{todo.text}</span>
  <button onClick={() => deleteTodo(index)}>Xóa</button>
  <button onClick={() => editTodo(index, "Sửa Todo")}>Sửa</button>
 </div>
))}

				
			

Sau khi hoàn thành các bước trên, chúng ta đã có một ứng dụng Todo đơn giản sử dụng useState trong React

Chúng ta có thể tạo mới, xóa hoặc sửa các mục Todo trong danh sách một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Sử dụng useState để tạo một ứng dụng Todo đơn giản trong React là một lựa chọn tốt và hiệu quả. 

Với useState, chúng ta có thể quản lý state của ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng. 

Chúng ta cũng có thể dễ dàng thêm, sửa hoặc xóa các mục Todo trong danh sách. 

Sử dụng React Hook giúp cho code trở nên dễ đọc, dễ bảo trì hơn và giảm thiểu sự lặp lại của code.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *