Đôi chút về useState trong React Hooks.

Giới thiệu về useState trong React Js

useStatelà một trong những React Hooks cơ bản nhất, được sử dụng để quản lý state trong các ứng dụng React. Khi sử dụng useState, bạn có thể dễ dàng cập nhật và truy xuất các giá trị state trong ứng dụng của mình. Điều này giúp cho việc quản lý state trở nên đơn giản hơn và giúp tăng tính tương tác và hiệu suất của ứng dụng React.

Cách sử dụng useState

Để sử dụng useState trong ứng dụng React, bạn cần import nó từ thư viện React, sau đó khai báo biến state và hàm để cập nhật state bằng cách sử dụng useState hook. Ví dụ:

				
					import React, { useState } from 'react';

<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> Counter() {
 // Khai báo biến state và hàm để cập nhật state
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Click me
   </button>
  </div>
 );
}

				
			

Trong ví dụ trên, biến state count được khởi tạo với giá trị ban đầu là 0, và hàm setCount được sử dụng để cập nhật giá trị của state count khi người dùng click vào nút. Bằng cách sử dụng useState, bạn có thể dễ dàng quản lý state của ứng dụng React của mình.

 

Khai báo nhiều State trong component

Để khai báo nhiều state trong một component, bạn có thể sử dụng nhiều useState hooks. Ví dụ:

				
					import React, { useState } from 'react';

function Counter() {
 // Khai báo biến state và hàm để cập nhật state
 const [count, setCount] = useState(0);

 // Khai báo một biến state khác và hàm để cập nhật state
 const [name, setName] = useState('John');

 return (
  <div>
   <p>You clicked {count} times</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Click me
   </button>
   <p>Hello, {name}!</p>
   <input
    type="text"
    value={name}
    onChange={(e) => setName(e.target.value)}
   />
  </div>
 );
}

				
			

Trong ví dụ trên, chúng ta khai báo hai biến state countname bằng cách sử dụng hai useState hooks khác nhau. Điều này cho phép chúng ta quản lý nhiều state trong cùng một component và cập nhật chúng một cách độc lập.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận :Sử dụng useState là cách đơn giản và hiệu quả để quản lý state trong ứng dụng React. Nó giúp cho việc cập nhật state trở nên dễ dàng hơn, cho phép các giá trị trong state được truy xuất và thay đổi một cách đơn giản. Với useState, bạn có thể quản lý nhiều biến state trong cùng một component và cập nhật chúng một cách độc lập. Bằng cách sử dụng useState, bạn có thể tạo ra các ứng dụng React linh hoạt và dễ bảo trì.
Bài viết có liên quan :
Cách sử dụng boostrap icon và font awesome icon vào trong React Js
Sử dụng axios để gọi một API trong React Js Các phương thức xử lý mảng (Array) phổ biến trong JavaScript
 Tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux trong React Js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *