Khám phá các toán tử trong JavaScript: Từ cơ bản đến nâng cao đơn giản dành cho người mới ( important )

Giới thiệu

Trong lập trình JavaScript, toán tử là các ký hiệu dùng để thực hiện các phép tính và so sánh giữa các giá trị. Toán tử trong JavaScript được sử dụng rất phổ biến trong các tình huống khác nhau, từ tính toán đơn giản cho đến xử lý dữ liệu phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các toán tử trong JavaScript, từ cơ bản đến nâng cao.

Các toán tử cơ bản trong JavaScript

  1. Toán tử số học (+, -, *, /, %)

Toán tử số học được sử dụng để thực hiện các phép tính số học trong JavaScript. Các toán tử số học cơ bản bao gồm: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) và chia lấy dư (%).

				
					var a = 10;
var b = 5;
console.log(a + b); // 15
console.log(a - b); // 5
console.log(a * b); // 50
console.log(a / b); // 2
console.log(a % b); // 0

				
			
  1. Toán tử gán (=)

Toán tử gán được sử dụng để gán giá trị cho một biến. Toán tử gán bao gồm toán tử bằng (=) và các toán tử gán khác như: cộng và gán (+=), trừ và gán (-=), nhân và gán (*=), chia và gán (/=) và chia lấy dư và gán (%=).

				
					var a = 10;
var b = 5;
a += b; // tương đương với a = a + b;
console.log(a); // 15

				
			
  1. Toán tử so sánh (==, !=, >, <, >=, <=)

Toán tử so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của hai biểu thức. Toán tử so sánh bao gồm toán tử bằng (==), toán tử khác (!=), toán tử lớn hơn (>), toán tử nhỏ hơn (<), toán tử lớn hơn hoặc bằng (>=) và toán tử nhỏ hơn hoặc bằng (<=).

				
					var a = 10;
var b = 5;
console.log(a == b); // false
console.log(a != b); // true
console.log(a > b); // true
console.log(a < b); // false
console.log(a >= b); // true
console.log(a <= b); // false

				
			

Các toán tử nâng cao trong JavaScript

Toán tử logic được sử dụng để thực hiện các phép toán logic trên các biểu thức trong JavaScript. Toán tử logic bao gồm 

đầu tiên toán tử AND (&&), OR (||) và NOT (!).

tiếp theo Toán tử AND (&&) trả về giá trị true nếu cả hai biểu thức đều đúng và trả về giá trị false nếu một trong hai biểu thức sai.

sau đó Toán tử OR (||) trả về giá trị true nếu một trong hai biểu thức đúng và trả về giá trị false nếu cả hai biểu thức đều sai.

cuối cùng Toán tử NOT (!) đảo ngược giá trị của biểu thức, trả về giá trị true nếu biểu thức sai và trả về giá trị false nếu biểu thức đúng.đầu 

				
					var a = 10;
var b = 5;
var c = 20;
console.log((a > b) && (c > a)); // true
console.log((a < b) || (c < a)); // false
console.log(!(a > b)); // false

				
			
  1. Toán tử ba ngôi (?:)

Toán tử ba ngôi là một toán tử rẽ nhánh, được sử dụng để thay thế cho một cấu trúc if/else trong một số trường hợp đơn giản. Toán tử ba ngôi có cú pháp như sau:

 
				
					(condition) ? expression1 : expression2

				
			

Nếu điều kiện đúng, toán tử trả về giá trị của biểu thức expression1, nếu điều kiện sai, toán tử trả về giá trị của biểu thức expression2.

				
					var a = 10;
var b = 5;
var max = (a > b) ? a : b;
console.log(max); // 10

				
			
  1. Toán tử typeof

Toán tử typeof được sử dụng để trả về kiểu dữ liệu của một biến hoặc một giá trị. Toán tử typeof trả về một chuỗi đại diện cho kiểu dữ liệu, bao gồm: “number”, “string”, “boolean”, “object”, “function”, “undefined” và “symbol”.

				
					var a = 10;
var b = "hello";
console.log(typeof a); // "number"
console.log(typeof b); // "<a href="https://nodemy.vn/khai-niem-co-ban-ve-javascript-cach-lam-viec-voi-chuoi-mang-va-doi-tuong-trong-js-de-hieu-doi-voi-nguoi-moi-important/">string</a>"

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã khám phá các toán tử trong JavaScript, từ cơ bản đến nâng cao. Những kiến thức này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện các phép tính và so sánh trong JavaScript. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học và phát triển các ứng dụng JavaScript của mình.
Bài viết có liên quan: Khám phá sức mạnh của mảng trong JavaScript dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu ( important ) Điểm qua cách sử dụng hàm trong JavaScript cực kỳ dễ hiểu cho người mới học ( important ) Các khái niệm cơ bản của JavaScript: Biến, Hàm, Đối tượng, Mảng, Vòng lặp, Câu lệnh điều kiện đơn giản cho người mới học ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *