Tìm hiểu về Local Storage và Session Storage trong JavaScript dễ hiểu dễ tiếp cận đối với người mới bắt đầu làm việc với javaScript ( important )

Giới thiệu về Local Storage và Session Storage

Trong ứng dụng web, thông tin được lưu trữ trên máy chủ và được truy cập thông qua trình duyệt của người dùng. Tuy nhiên, đôi khi cần lưu trữ thông tin một cách tạm thời hoặc địa phương trên trình duyệt. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng hai công cụ quan trọng trong JavaScript là Local Storage và Session Storage.

Local Storage và Session Storage là hai đối tượng được hỗ trợ bởi trình duyệt và giúp lưu trữ dữ liệu trên máy tính của người dùng. Các dữ liệu được lưu trữ bằng cách sử dụng cặp key-value, tương tự như một đối tượng JSON. Các dữ liệu lưu trữ có thể được truy cập và sử dụng bởi các trang web khác nhau trên cùng một trình duyệt.

Local Storage

Với Local Storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt, cho phép lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn trên trình duyệt người dùng. Các dữ liệu được lưu trữ bằng cách sử dụng cặp key-value và có thể được truy cập và sử dụng bởi các trang web khác nhau trên cùng một trình duyệt.

Local Storage hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới dạng chuỗi (string), do đó nếu muốn lưu trữ một đối tượng JavaScript, chúng ta cần chuyển đổi đối tượng đó thành chuỗi JSON trước khi lưu trữ và chuyển đổi chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript khi lấy dữ liệu từ Local Storage.

Cách sử dụng Local Storage

Để lưu trữ dữ liệu vào Local Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức setItem() của đối tượng localStorage như sau:

				
					localStorage.setItem("key", "value");

				
			

Trong đó, "key" là tên của khóa (key) được lưu trữ, và "value" là giá trị của khóa đó.

Chúng ta có thể truy cập dữ liệu được lưu trữ trong Local Storage bằng cách sử dụng phương thức getItem() như sau:

				
					let value = localStorage.getItem("key");
console.log(value);

				
			

Chúng ta có thể xóa dữ liệu lưu trữ trong Local Storage bằng cách sử dụng phương thức removeItem() như sau:

				
					localStorage.removeItem("key");

				
			

Chúng ta cũng có thể xóa tất cả dữ liệu lưu trữ trong Local Storage bằng cách sử dụng phương thức clear() như sau:

				
					localStorage.clear();

				
			

Session Storage

Session Storage là một phương thức lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt web, cho phép lưu trữ dữ liệu tạm thời trong phiên làm việc (session) của người dùng trên trình duyệt. Dữ liệu lưu trữ trong Session Storage được giới hạn trong một phiên làm việc trên trình duyệt, nghĩa là khi phiên làm việc kết thúc, dữ liệu sẽ bị xóa và không thể truy cập được.

Cách sử dụng Session Storage

Để lưu trữ dữ liệu vào session Storage, chúng ta có thể sử dụng phương thức setItem() của đối tượng localStorage như sau:

				
					sessionStorage.setItem('username', 'john');

				
			

Chúng ta có thể lấy ra giá trị của thuộc tính đó bằng cách sử dụng phương thức getItem(). Phương thức này nhận vào tham số là tên của thuộc tính cần lấy giá trị.

				
					let username = sessionStorage.getItem('username');
console.log(username); // "john"

				
			

Nếu muốn xóa một thuộc tính khỏi Local Storage hoặc Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức removeItem(). Phương thức này nhận vào tham số là tên của thuộc tính cần xóa.

				
					localStorage.removeItem('username');

				
			

Tương tự, để xóa toàn bộ các thuộc tính đã được lưu trữ trong Session Storage, chúng ta sử dụng phương thức sau:

				
					sessionStorage.clear();

				
			

Tổng kết và bài viết có liên quan

kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng Local Storage và Session Storage trong JavaScript. Chúng ta đã biết được cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu vào Local Storage và Session Storage bằng cách sử dụng các phương thức của đối tượng localStorage và sessionStorage. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết được sự khác nhau giữa Local Storage và Session Storage, từ đó có thể lựa chọn phương án lưu trữ
Bài viết có liên quan: Các phương thức xử lý đối tượng Math trong JavaScript dễ hiểu dễ tiếp cận với người bắt đầu ( important ). Làm việc với DOM trong JavaScript cực kỳ dễ hiểu dễ tiếp cận với người mới bắt ( important ) Callback và Promise trong JavaScript dễ hiểu, dễ tiếp cận cho người mới bắt đầu ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *