Các phương thức xử lý đối tượng Math trong JavaScript dễ hiểu dễ tiếp cận với người bắt đầu ( important ).

Đối tượng Math là một trong những đối tượng cơ bản trong JavaScript và cung cấp các phương thức toán học hữu ích để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương thức cơ bản của đối tượng Math trong JavaScript.

1. Lấy giá trị tuyệt đối

sử dụng Phương thức Math.abs() được sử dụng để lấy giá trị tuyệt đối của một số. Nó trả về giá trị dương của số đó, bất kể đó là số âm hay dương.

				
					console.log(Math.abs(-5)); // 5
console.log(Math.abs(5)); // 5

				
			

2. Lấy giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

Phương thức Math.abs() được sử dụng để lấy giá trị tuyệt đối của một số. Nó trả về giá trị dương của số đó, bất kể đó là số âm hay dương.

				
					console.log(Math.max(1, 2, 3)); // 3
console.log(Math.min(1, 2, 3)); // 1

				
			

3. Làm tròn số

sau đó là Phương thức Math.round() được sử dụng để làm tròn số.

				
					console.log(Math.round(4.4)); // 4
console.log(Math.round(4.5)); // 5

				
			

4. Tính lũy thừa

Kế tiếp Phương thức Math.pow() được sử dụng để tính lũy thừa của một số.

				
					console.log(Math.pow(2, 3)); // 8

				
			

5. Tính căn bậc hai

Tiếp đến là Phương thức Math.sqrt() được sử dụng để tính căn bậc hai của một số.

				
					console.log(Math.sqrt(4)); // 2

				
			

6. Tính giá trị của PI

Và thứ 6 là Phương thức Math.PI được sử dụng để lấy giá trị của số PI.

				
					console.log(Math.PI); // 3.141592653589793

				
			

7. Tính giá trị ngẫu nhiên

Cuối cùng là Phương thức Math.random() được sử dụng để tạo ra một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.

				
					console.log(Math.random()); // 0.123456789

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các phương thức cơ bản của đối tượng Math trong JavaScript, bao gồm phương thức Math.abs(), Math.max(), Math.min(), Math.round(), Math.pow(), Math.sqrt(), Math.PI và Math.random(). Các phương thức này cung cấp các tính năng toán học hữu ích để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính toán trong JavaScript và đều rất dễ hiểu và sử dụng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng Math và cách sử dụng các phương thức của nó trong JavaScript.
Bài viết có liên quan: Làm việc với DOM trong JavaScript cực kỳ dễ hiểu dễ tiếp cận với người mới bắt ( important ) Các biến toàn cục và biến cục bộ trong JavaScript dễ hiểu cho người mới bắt đầu ( important ) Các biến toàn cục và biến cục bộ trong JavaScript dễ hiểu cho người mới bắt đầu ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *