Các biến toàn cục và biến cục bộ trong JavaScript dễ hiểu cho người mới bắt đầu ( important )

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các biến toàn cục và biến cục bộ trong JavaScript. Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình, các khái niệm này có thể làm cho bạn bối rối. Tuy nhiên, sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ biết được chúng là gì, tại sao chúng quan trọng và cách sử dụng chúng.

Biến toàn cục trong JavaScript

Một biến toàn cục là một biến mà có thể truy cập được từ bất kỳ đâu trong chương trình JavaScript của bạn. Nó được khai báo bên ngoài tất cả các hàm và phương thức, nghĩa là bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ hàm nào. Tuy nhiên, việc sử dụng các biến toàn cục cần phải được cân nhắc cẩn thận, vì nó có thể gây ra các lỗi khó phát hiện và khó sửa chữa. Dưới đây là ví dụ về cách khai báo và sử dụng biến toàn cục trong JavaScript: 

				
					// Khai báo biến toàn cục
var globalVariable = "Tôi là biến toàn cục";

<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> printGlobalVariable() {
  console.log(globalVariable); // Truy cập biến toàn cục
}

printGlobalVariable(); // Output: Tôi là biến toàn cục

				
			

Biến cục bộ trong JavaScript

Một biến cục bộ là một biến mà chỉ có thể truy cập được trong một phạm vi nhất định, chẳng hạn như trong một hàm hoặc phương thức. Nó được khai báo bên trong một hàm hoặc phương thức, nghĩa là bạn chỉ có thể truy cập nó từ bên trong hàm hoặc phương thức đó. Điều này giúp tránh xung đột giữa các biến và giảm thiểu lỗi. Dưới đây là ví dụ về cách khai báo và sử dụng biến cục bộ trong JavaScript:

				
					function printLocalVariable() {
  // Khai báo biến cục bộ
  var localVariable = "Tôi là biến cục bộ";
  console.log(localVariable); // Truy cập biến cục bộ
}

printLocalVariable(); // Output: Tôi là biến cục bộ

console.log(localVariable); // Error: localVariable is not defined
    
				
			

Ví dụ trên cho thấy rõ ràng rằng biến cục bộ chỉ có thể truy cập được trong phạm vi của hàm printLocalVariable(). Khi bạn cố gắng truy cập nó bên ngoài phạm vi đó

Vì vậy, trong JavaScript, bạn có thể sử dụng các biến toàn cục và biến cục bộ để lưu trữ và truy cập dữ liệu. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng chúng một cách cẩn thận để tránh gây ra lỗi trong chương trình của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về JavaScript, hãy tham khảo các tài liệu và khóa học trực tuyến có sẵn trên mạng. Đừng ngần ngại để thực hành và xây dựng các ứng dụng của riêng bạn để cải thiện kỹ năng lập trình của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *