Biến và phạm vi trong JavaScript đơn giản dễ hiểu với người mới bắt đầu làm việc với javaScript ( important )

Khi bắt đầu học lập trình JavaScript, việc hiểu rõ về biến và phạm vi là rất quan trọng để có thể tạo ra các chương trình JavaScript hiệu quả và dễ bảo trì. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khai báo biến trong JavaScript, các loại biến

cách sử dụng biến trong các phép tính cơ bản và cách sử dụng các phạm vi trong JavaScript để quản lý biến.

Trong JavaScript, biến là một đối tượng được sử dụng để lưu trữ giá trị. Giá trị của biến có thể là một chuỗi (string), số (number), boolean (true/false), null, undefined, hoặc một đối tượng (object).

Làm việc với biến trong JavaScript

Trong JavaScript, biến được sử dụng để lưu trữ giá trị dưới dạng chuỗi, số hoặc đối tượng. Để khai báo biến, bạn có thể sử dụng từ khóa var, let, hoặc const. Ví dụ:

				
					var myVariable = "<a href="https://nodemy.vn/hieu-arrow-function-va-this-trong-javascript-tao-ra-nhung-ham-manh-me-voi-cu-phap-ngan-gon-huong-dan-day-du-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">This</a> is a string";
let myNumber = 10;
const myObject = { name: "John", age: 30 };

				
			

Các biến có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc thao tác khác trên giá trị của chúng. Ví dụ:

				
					let x = 5;
let y = 10;
let z = x + y; // z bây giờ sẽ có giá trị là 15

				
			

Bạn có thể thay đổi giá trị của biến bằng cách gán giá trị mới cho nó. Ví dụ:

				
					let myNumber = 5;
myNumber = myNumber + 1; // myNumber bây giờ sẽ có giá trị là 6

				
			

Các biến cũng có thể được sử dụng để lưu trữ các đối tượng JavaScript như mảng, hàm hoặc đối tượng. Ví dụ:

				
					let myArray = [1, 2, 3, 4, 5];
let myFunction = function(name) {
  console.log("Hello " + name);
};
let myObject = { name: "John", age: 30 };

				
			

Để truy cập giá trị của biến, bạn có thể sử dụng tên biến đó. Ví dụ:

				
					let myString = "Hello";
console.log(myString); // Output: "Hello"

				
			

Nếu một biến không được khai báo hoặc không được gán giá trị, thì khi bạn sử dụng nó trong mã, bạn sẽ nhận được lỗi “undefined”.

Các phạm vi trong JavaScript

Ngoài ra, trong JavaScript còn có khái niệm phạm vi block-scoped, được giới thiệu trong phiên bản ES6 (ECMAScript 2015). Phạm vi block-scoped cho phép khai báo các biến bên trong một khối lệnh nào đó

Biến được khai báo trong phạm vi global có thể truy cập được từ bất kỳ đâu trong chương trình, còn biến được khai báo trong phạm vi local chỉ có thể truy cập được từ bên trong hàm hoặc khối lệnh đó.

 Và chỉ có thể truy cập được từ bên trong khối lệnh đó. Điều này giúp giảm thiểu các xung đột giữa các biến trong chương trình và làm cho mã JavaScript trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Việc hiểu rõ về phạm vi trong JavaScript là rất quan trọng để viết các chương trình JavaScript hiệu quả và dễ bảo trì. Bạn nên sử dụng phạm vi local và phạm vi block-scoped để giữ cho các biến được giữa và bảo vệ khỏi việc bị ghi đè bởi các biến trong phạm vi global hoặc các phần tử khác trong chương trình.

Phạm vi trong JavaScript là một khái niệm rất quan trọng và có liên quan chặt chẽ đến việc quản lý biến trong chương trình. Có 2 loại phạm vi trong JavaScript: phạm vi global và phạm vi local. 

Kết luận và bài viết có liên quan

Biến và phạm vi là hai khái niệm rất quan trọng trong JavaScript và được sử dụng rất nhiều trong các chương trình JavaScript. Hiểu rõ về các loại biến và phạm vi trong JavaScript sẽ giúp bạn tạo ra các chương trình JavaScript hiệu quả và dễ bảo trì hơn. 

 

Biến trong JavaScript được sử dụng để lưu trữ các giá trị và đối tượng khác nhau. Bạn có thể khai báo, gán giá trị, đọc giá trị, thay đổi giá trị, kiểm soát phạm vi và lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau trong biến. Biến là một phần quan trọng của ngôn ngữ lập trình JavaScript và rất hữu ích trong quá trình lập trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *