Giới thiệu về JavaScript và cú pháp cơ bản đơn giản dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu ( important )

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phía client-side được sử dụng để thêm các tính năng động cho các trang web. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp cơ bản của JavaScript và giới thiệu một số khái niệm cơ bản của ngôn ngữ này.  

Cú pháp cơ bản

Biến

Trong JavaScript, bạn có thể khai báo biến bằng từ khóa “var”, “let” hoặc “const”. Đây là một ví dụ đơn giản về cách khai báo một biến:

				
					var age = 20;
let name = "John";
const pi = 3.14;

				
			

Điều kiện

Điều kiện là một cách để kiểm tra một điều kiện nào đó và thực hiện một hành động nếu điều kiện đó đúng. Đây là một ví dụ về cách sử dụng câu lệnh điều kiện if/else trong JavaScript:

				
					var age = 20;
if (age >= 18) {
  console.log("Bạn đã đủ tuổi để được lái xe");
} else {
  console.log("Bạn chưa đủ tuổi để lái xe");
}

				
			

Vòng lặp

Vòng lặp là một cách để thực hiện một hành động nhiều lần. JavaScript hỗ trợ hai loại vòng lặp là “for” và “while”. Đây là một ví dụ về cách sử dụng vòng lặp “for” trong JavaScript:

				
					for (var i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}

				
			

Hàm

Hàm là một khối mã có thể được gọi lại nhiều lần. Bạn có thể định nghĩa hàm bằng từ khóa “function”. Đây là một ví dụ về cách định nghĩa một hàm trong JavaScript:

				
					<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> sayHello(name) {
  console.log("Xin chào " + name);
}

sayHello("John");

				
			

Giới thiệu các khái niệm cơ bản

DOM

DOM (Document Object Model) là một mô hình đại diện cho các phần tử trên trang web. Với DOM, bạn có thể thay đổi nội dung và kiểu dáng của trang web.

Sự kiện

Sự kiện là một hành động xảy ra trên trang web, ví dụ như nhấn chuột hay gõ phím. JavaScript cho phép bạn xử lý các sự kiện này và thực hiện một hành động nào đó khi sự kiện xảy ra.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trên đây là bài viết giới thiệu về JavaScript và cú pháp cơ bản của nó. Hy vọng rằng qua bài viết này, các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về JavaScript đã có thể hiểu rõ hơn về cú pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình này và có thể bắt đầu thực hành code đơn giản.
Bài viết có liên quan: Khám phá câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript: Từ cơ bản đến nâng cao đơn giản dành cho người mới ( important ) Khám phá sức mạnh của mảng trong JavaScript dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu ( important ) Khám phá sức mạnh của mảng trong JavaScript dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *