Khám phá câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript: Từ cơ bản đến nâng cao đơn giản dành cho người mới ( important )

Giới thiệu

Câu lệnh điều kiện và vòng lặp là hai công cụ quan trọng trong JavaScript giúp chúng ta điều khiển luồng của chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript từ cơ bản đến nâng cao.

Chi tiết về câu điều kiện với vòng

If – else statement

Câu lệnh if - else trong JavaScript được sử dụng để kiểm tra một điều kiện nào đó, nếu điều kiện đúng thì chúng ta sẽ thực hiện một khối lệnh cụ thể, nếu điều kiện sai thì chúng ta sẽ thực hiện một khối lệnh khác.

				
					if (condition) {
 // code to be executed if condition is true
} else {
 // code to be executed if condition is false
}

				
			

Ví dụ:

				
					let a = 10;
let b = 20;

if (a > b) {
 console.log("a is greater than b");
} else {
 console.log("b is greater than a");
}

				
			

Switch statement

Câu lệnh switch trong JavaScript được sử dụng để kiểm tra nhiều giá trị khác nhau của một biến và thực hiện một khối lệnh cụ thể cho mỗi giá trị. Nếu không có giá trị nào khớp với giá trị của biến thì khối lệnh mặc định sẽ được thực hiện.

				
					switch (expression) {
 case value1:
  // code to be executed if expression matches value1
  break;
 case value2:
  // code to be executed if expression matches value2
  break;
 ...
 default:
  // code to be executed if expression doesn't match any of the above cases
  break;
}

				
			

Ví dụ:

				
					let day = "Monday";

switch (day) {
 case "Monday":
  console.log("Today is Monday");
  break;
 case "Tuesday":
  console.log("Today is Tuesday");
  break;
 case "Wednesday":
  console.log("Today is Wednesday");
  break;
 default:
  console.log("Unknown day");
  break;
}

				
			

Vòng lặp

For loop

Vòng lặp for trong JavaScript được sử dụng để lặp lại một khối lệnh một số lần cụ thể. Vòng lặp for được sử dụng khi chúng ta biết trước số lần lặp cụ thể.

				
					for (initialization; condition; increment/decrement) {
 // code to be executed
}

				
			

Ví dụ:

				
					for (let i = 0; i < 5; i++) {
 console.log(i);
}

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trên đây là nội dung của bài viết về khám phá câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript. Từ những khái niệm cơ bản như if-else và for-loop đến những chủ đề nâng cao như switch-case và do-while loop, bài viết đã cung cấp đầy đủ kiến thức và ví dụ minh họa để giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách sử dụng và áp dụng các câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript. Nếu bạn đang bắt đầu học lập trình hoặc muốn nâng cao kiến thức của mình về JavaScript, bài viết này chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu ích cho bạn.
Bài viết có liên quan: Khám phá các toán tử trong JavaScript: Từ cơ bản đến nâng cao đơn giản dành cho người mới ( important ) Các cú pháp cơ bản trong JavaScript: Biến, hàm, điều kiện và vòng lặp dành cho người mới ( important ) Những dòng mã JavaScript ngắn gọn để sử dụng trong mọi dự án cực kỳ dễ hiểu dành cho người mới ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *