Những dòng mã JavaScript ngắn gọn để sử dụng trong mọi dự án

Viết hoa chữ cái

Viết hoa các chuỗi không phải là một tính năng tích hợp sẵn của JavaScript

Để khắc phục điều này, chúng ta có thể tạo một hàm viết hoa chấp nhận một số văn bản và viết hoa chữ cái đầu tiên, sau đó nối thêm phần còn lại của chuỗi.

Dòng chữ này rất hữu ích cho mọi loại văn bản bạn muốn viết hoa. Tôi sử dụng nó thường xuyên nhất với việc hiển thị tên của người dùng.

				
					const capitalize = (str) => `${str.charAt(0).toUpperCase()}${str.slice(1)}`;


const name = 'nodemy';

capitalize(name) // "Nodemy";
				
			

Đảo ngược một chuỗi

 1. Đảo ngược một chuỗi:
  • Hàm reverseString nhận vào một chuỗi và sử dụng các phương thức split, reverse, và join để đảo ngược thứ tự các ký tự trong chuỗi.
  • Hàm split chuyển đổi chuỗi thành một mảng các ký tự.
  • Hàm reverse đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng.
  • Hàm join chuyển đổi mảng thành chuỗi.
				
					const reverseString = str => str.split('').reverse().join('');

				
			

Tạo một chuỗi ngẫu nhiên

  • Hàm Math.random() trả về một số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1.
  • Hàm toString() chuyển đổi số thành chuỗi.
  • Tham số đầu tiên của hàm toString() cho biết hệ cơ số của chuỗi trả về. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng hệ cơ số 36 để tạo chuỗi chỉ gồm các chữ cái và số từ 0 đến 9.
  • Hàm substring trích xuất một phần của chuỗi, bắt đầu từ chỉ số đầu tiên và kết thúc tại chỉ số thứ hai. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ lấy ba ký tự đầu tiên của chuỗi ngẫu nhiên.
				
					const reverseString = str => str.split('').reverse().join('');

				
			

Kiểm tra một số có phải số nguyên tố hay không

 

  • Hàm isPrime nhận vào một số và sử dụng vòng lặp để kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.
  • Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
  • Vòng lặp bắt đầu từ số 2 và kết thúc trước số đó. Nếu số đó chia hết cho một số trong khoảng này thì nó không phải là số nguyên tố. Nếu không có số nào chia hết cho số đó thì nó là số nguyên tố.
				
					const isPrime = num => {
 for(let i = 2; i < num; i++)
  if(num % i === 0) return false;
 return num !== 1;
}

				
			

Xóa phần tử giống nhau trong mảng

Để xóa các phần tử giống nhau trong một mảng trong JavaScript, bạn có thể sử dụng phương thức filter() kết hợp với phương thức indexOf(). Ví dụ:

				
					const arr = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5];
const uniqueArr = arr.filter((value, index, self) => {
 return self.indexOf(value) === index;
});
console.log(uniqueArr); // [1, 2, 3, 4, 5]

				
			

Lấy phần tử ngẫu nhiên trong mảng

Để lấy một phần tử ngẫu nhiên trong một mảng trong JavaScript, bạn có thể sử dụng phương thức Math.random() để tạo một số ngẫu nhiên, và kết hợp với phương thức Math.floor() để làm tròn số xuống. Ví dụ:

				
					const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
const randomElement = arr[Math.floor(Math.random() * arr.length)];
console.log(randomElement);

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Những dòng mã JavaScript ngắn gọn để sử dụng trong mọi dự án cực kỳ dễ hiểu dành cho người mới” là một tài liệu hữu ích cho các nhà phát triển mới bắt đầu học lập trình JavaScript hoặc đang tìm hiểu về nó. Bài viết giới thiệu một số dòng mã ngắn gọn và dễ hiểu, với ví dụ minh họa cụ thể để giải thích cách sử dụng chúng trong các dự án phần mềm. 

Bài viết có liên quan: Tips xem Gitponstory trên github cực kỳ đơn giản dành cho người mới ( important ) Khái niệm cơ bản về JavaScript – Cách làm việc với Chuỗi, Mảng và Đối tượng trong JS dễ hiểu đối với người mới ( important ) Toán tử và thứ tự ưu tiên toán tử trong JavaScript, Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu ( important ) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *