Rest Parameters và Spread Operator

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình rất mạnh mẽ, với nhiều tính năng giúp bạn giải quyết các vấn đề phức tạp trong quá trình lập trình. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về Rest Parameters và Spread Operator – hai tính năng quan trọng trong JavaScript, cùng với các ví dụ minh họa và demo code để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách áp dụng chúng.

I. Giới thiệu về Rest Parameters và Spread Operator trong JavaScript

Rest Parameters và Spread Operator là hai tính năng quan trọng được giới thiệu trong phiên bản ES6 của JavaScript.

Cú pháp của Rest Parameters là ba dấu chấm (...) theo sau bởi tên của tham số. Ví dụ, hàm sau sử dụng Rest Parameters để tính tổng các tham số truyền vào hàm:

				
					<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> sum(...args) {
  let result = 0;
  for (let arg of args) result += arg;
  return result;
}

console.log(sum(1, 2, 3)); // 6
console.log(sum(1, 2, 3, 4)); // 10

				
			

Trong ví dụ trên, Rest Parameters được sử dụng để truyền vào hàm một số lượng tham số tùy ý. Kết quả trả về là tổng của các tham số này.

II. Sử dụng Spread Operator để tạo ra mảng mới từ một mảng hiện có

Khi bạn sử dụng Spread Operator, bạn có thể tạo ra một mảng mới từ một mảng hiện có. Spread Operator được ký hiệu bởi dấu ba m (...) theo sau bởi một biến hoặc một giá trị nào đó. Ví dụ:

				
					let arr1 = [1, 2, 3];
let arr2 = [...arr1, 4, 5, 6];

console.log(arr2); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]

				
			

Trong ví dụ trên, Spread Operator được sử dụng để tạo ra một mảng mới arr2 từ mảng hiện có arr1, cùng với thêm các giá trị mới là 4, 5 và 6.

III. Kết luận và bài viết có liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *