Tìm hiểu useSelector trong Redux

Giới thiệu về Redux

Redux là một thư viện quản lý state trong ứng dụng web và mobile, được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng React và React Native. Redux giúp cho việc quản lý state trở nên đơn giản hơn, giúp cho việc phát triển các ứng dụng phức tạp trở nên dễ dàng hơn.

Giới thiệu về useSelector trong Redux

useSelector là một hook được cung cấp bởi Redux, cho phép bạn truy xuất state của store Redux từ một component React. Nó giúp cho việc lấy dữ liệu từ store và sử dụng nó trong các component trở nên đơn giản hơn.

Cú pháp của useSelector như sau:

				
					import { useSelector } from 'react-redux';

const myData = useSelector((state) => state.myData);

				
			

Trong đó, state là toàn bộ state của store Redux, và myData là một thuộc tính trong state mà chúng ta muốn lấy. Khi state của thuộc tính này thay đổi, useSelector sẽ tự động gọi lại component và cập nhật lại giá trị của myData.

useSelector giúp cho việc sử dụng Redux trong ứng dụng React trở nên linh hoạt hơn, cho phép bạn truy xuất các state từ store và sử dụng chúng trong các component một cách đơn giản và dễ dàng.

Ví dụ về useSelector trong

 1. Khai báo state và reducer trong store Redux:
				
					import { createStore } from 'redux';

const initialState = {
 todos: [],
 filter: 'all'
};

<a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> todoReducer(state = initialState, action) {
 switch (action.type) {
  case 'ADD_TODO':
   return {
    ...state,
    todos: [...state.todos, action.payload]
   };
  case 'SET_FILTER':
   return {
    ...state,
    filter: action.payload
   };
  default:
   return state;
 }
}

const store = createStore(todoReducer);

				
			

Ở đây, chúng ta khai báo state ban đầu của store bao gồm một mảng todos và một giá trị filter. Chúng ta cũng khai báo reducer để xử lý các hành động ADD_TODO và SET_FILTER.

 1. Sử dụng useSelector để lấy giá trị state trong component:
				
					import React from 'react';
import { useSelector } from 'react-redux';

function TodoList() {
 const todos = useSelector(state => state.todos);
 const filter = useSelector(state => state.filter);

 return (
  <div>
   <h2><span class="ez-toc-section" id="Todos"></span>Todos:<span class="ez-toc-section-end"></span></h2>
   <ul>
    {todos.map(<a href="https://nodemy.vn/tao-ung-dung-todo-voi-usestate-trong-react-hook/">todo</a> => (
     <li key={todo.id}>{todo.text}</li>
    ))}
   </ul>
   <h2><span class="ez-toc-section" id="Filter"></span>Filter:<span class="ez-toc-section-end"></span></h2>
   <div>{filter}</div>
  </div>
 );
}

export default TodoList;

				
			

Ở đây, chúng ta sử dụng useSelector hai lần để lấy giá trị todos và filter từ store Redux. Khi state thay đổi, giá trị của todos và filter sẽ được tự động cập nhật và component sẽ được render lại với các giá trị mới.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận:useSelector là một hook quan trọng trong Redux toolkit cho phép lấy giá trị state từ store Redux trong component React. Nó cung cấp một cách dễ dàng để lấy và sử dụng các giá trị state mà không cần phải viết lại các hàm connect hoặc truyền giá trị props qua nhiều cấp component.
Bài viết có liên quan:
Đôi chút về useState trong React Hooks.
Cách sử dụng boostrap icon và font awesome icon vào trong React Js
 Tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux trong React Js
DOM HTML trong Javascript, lấy nội dung trong thẻ html
 Tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux trong React Js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *