DOM HTML trong Javascript, lấy nội dung trong thẻ html

Giới thiệu về DOM

Trong Javascript, DOM (Document Object Model) HTML là một cách để truy cập và thay đổi nội dung của một trang web. Khi bạn muốn lấy nội dung trong một thẻ HTML nhất định, bạn có thể sử dụng các phương thức DOM để thực hiện điều này. Nội dung trong một thẻ HTML được gọi là “textContent”.

Các phương thức DOM để lấy nội dung của một thẻ HTML

bao gồm getElementById, getElementsByTagName và getElementsByClassName. Mỗi phương thức này sẽ trả về một hoặc nhiều phần tử trong DOM HTML, dựa trên các tiêu chí tìm kiếm.

Phương thức getElementById

Phương thức getElementById sẽ trả về phần tử đầu tiên có id tương ứng với đối số truyền vào. Ví dụ, để lấy nội dung của một thẻ HTML với id “example”, bạn có thể sử dụng mã sau:

 
				
					const example = document.getElementById("example");
const content = example.textContent;

				
			

Phương thức getElementsByTagName

Phương thức getElementsByTagName sẽ trả về một mảng các phần tử có tên thẻ tương ứng với đối số truyền vào. Ví dụ, để lấy nội dung của tất cả các thẻ “p” trên trang web, bạn có thể sử dụng mã sau:

				
					const paragraphs = document.getElementsByTagName("p");
for (let i = 0; i < paragraphs.length; i++) {
  const content = paragraphs[i].textContent;
  // làm gì đó với nội dung
}

}

				
			

Phương thức getElementsByClassName

Phương thức getElementsByClassName sẽ trả về một mảng các phần tử có class tương ứng với đối số truyền vào. Ví dụ, để lấy nội dung của tất cả các phần tử có class “example”, bạn có thể sử dụng mã sau:

				
					const examples = document.getElementsByClassName("example");
for (let i = 0; i < examples.length; i++) {
  const content = examples[i].textContent;
  // làm gì đó với nội dung
}

				
			

Khi bạn muốn tìm kiếm một phần tử trong DOM HTML, hãy lưu ý rằng nó cũng có thể chứa các phần tử con. Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn tìm kiếm một phần tử con cụ thể bên trong phần tử cha, bạn cần sử dụng các phương thức tìm kiếm DOM như trên để tìm phần tử cha trước đó.

Kết luận và bài viết có liên quan

Tóm lại, các phương thức DOM HTML trong Javascript là một công cụ mạnh mẽ để truy cập và thay đổi nội dung của trang web. Khi muốn lấy nội dung trong các thẻ HTML nhất định, bạn có thể sử dụng các phương thức như getElementById, getElementsByTagName và getElementsByClassName. Việc sử dụng các phương thức này không chỉ giúp bạn tối ưu hóa SEO cho trang web của mình, mà còn giúp bạn có thể thay đổi nội dung trang web một cách linh hoạt và động dễ dàng. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều các phương thức này có thể gây tốn tài nguyên và làm chậm tốc độ tải trang web, do đó, nên sử dụng chúng một cách cân nhắc và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *