Pre-rendering và static site generation trong Next Js

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR), Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Và next.js cung cấp một cấu trúc dự án đơn giản và dễ hiểu, giúp cho các nhà phát triển có thể tập trung vào việc xây dựng các tính năng chính của ứng dụng mà không phải lo lắng về việc cấu hình và triển khai. Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Pre-rendering trong Next js là gì

Pre-rendering trong Next Js là một kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất cho phép tạo ra các trang web tĩnh trước khi người dùng truy cập vào chúng. Trong Pre-rendering, trang web sẽ được tạo ra trước đó, thay vì được tạo ra động khi người dùng truy cập vào trang. Kỹ thuật này giúp tăng tốc độ tải trang và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra Pre-rendering trong Next Js là một kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất cho phép tạo ra các trang web tĩnh trước khi người dùng truy cập vào chúng. Trong Pre-rendering, trang web sẽ được tạo ra trước đó, thay vì được tạo ra động khi người dùng truy cập vào trang. Kỹ thuật này giúp tăng tốc độ tải trang và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Static site generation trong Next Js

Trong Next.js, Static Site Generation (SSG) là một trong ba phương pháp để xây dựng ứng dụng web. Đây là một phương pháp tạo ra các trang web tĩnh, không cần thực thi mã trên máy chủ trước khi trả về phản hồi cho người dùng.

Khi sử dụng SSG, Next.js sẽ tạo ra các trang web tĩnh trong quá trình build ứng dụng. Các trang này sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ đệm và được trả về cho người dùng khi truy cập trang web. Điều này giúp tăng tốc độ tải trang web, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên máy chủ.

Để sử dụng SSG trong Next.js, bạn có thể sử dụng các hàm được cung cấp bởi framework như getStaticPropsgetStaticPaths. Hàm getStaticProps cho phép bạn tạo dữ liệu động cho trang web tĩnh và hàm getStaticPaths cho phép bạn định nghĩa các đường dẫn tĩnh cho trang web.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận : Tóm lại, Static Site Generation là một trong ba phương pháp để xây dựng ứng dụng web trong Next.js. SSG giúp tăng tốc độ tải trang web, giảm độ trễ và tiết kiệm tài nguyên máy chủ bằng cách tạo ra các trang web tĩnh trong quá trình build ứng dụng. Để sử dụng SSG trong Next.js, bạn có thể sử dụng các hàm được cung cấp bởi framework như getStaticProps và getStaticPaths.
Bài viết có liên quan: Tích hợp typeScript trong Next Js Cách connect React Js với Redux trong khi phát triển ứng dụng Tìm hiểu về hàm mapDispatchToProps trong React – Redux

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *