Tổng quan về Firebase và cách tích hợp vào Next.js

Giới thiệu về Next Js

Next.js là một framework web cho React, được phát triển bởi Vercel (trước đây là Zeit). Next.js giúp cho việc xây dựng các ứng dụng web React đơn giản hơn và nhanh hơn, 

đồng thời cung cấp nhiều tính năng tiên tiến như Server-Side Rendering (SSR). Static Site Generation (SSG), code splitting và hot reloading.

Ngoài ra, Next.js cũng hỗ trợ nhiều thư viện và công nghệ phổ biến trong cộng đồng React, như Redux, TypeScript, styled-components và nhiều hơn nữa.

Với các tính năng và lợi ích mà nó mang lại, Next.js đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các ứng dụng web React của các công ty lớn và nhỏ trên toàn thế giới.

Đôi chút về Firebase mà có thể bạn chưa biết

Firebase là một nền tảng dịch vụ đám mây được phát triển bởi Google, cung cấp nhiều dịch vụ như cơ sở dữ liệu thời gian thực, xác thực người dùng, lưu trữ đám mây, phân tích

Và Firebase được thiết kế để hỗ trợ phát triển ứng dụng web và di động nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó cung cấp các tính năng đáng tin cậy, linh hoạt và có thể mở rộng cho các ứng dụng của bạn

cách tích hợp Firebase vào Next.js

1.Tạo một project Firebase mới trên trang chủ Firebase và lấy thông tin cấu hình của project đó.

2.Cài đặt các gói cần thiết: firebase, firebase-admin, next-firebase-authfirebase-tools.

3.Tạo file .env.local và cung cấp thông tin cấu hình của project Firebase như sau:

				
					NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=<api-key>
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=<auth-domain>
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=<project-id>
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=<storage-bucket>
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=<messaging-sender-id>
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=<app-id>
NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MEASUREMENT_ID=<measurement-id>
FIREBASE_PRIVATE_KEY=<private-key>
FIREBASE_CLIENT_EMAIL=<client-email>

				
			

4.Tạo một file firebaseAdmin.js trong thư mục lib của ứng dụng Next.js để khởi tạo Firebase Admin SDK như sau:

				
					import admin from 'firebase-admin';

if (!admin.apps.length) {
 const serviceAccount = {
  projectId: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID,
  clientEmail: process.env.FIREBASE_CLIENT_EMAIL,
  privateKey: process.env.FIREBASE_PRIVATE_KEY.replace(/\\n/g, '\n'),
 };

 admin.initializeApp({
  credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
  databaseURL: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_DATABASE_URL,
 });
}

export default admin;

				
			

5.Tạo một file firebaseClient.js trong thư mục lib của ứng dụng Next.js để khởi tạo Firebase Client SDK như sau:

				
					import firebase from 'firebase/app';
import 'firebase/auth';

if (typeof window !== 'undefined' && !firebase.apps.length) {
 firebase.initializeApp({
  apiKey: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY,
  authDomain: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN,
  projectId: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID,
  storageBucket: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET,
  messagingSenderId: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID,
  appId: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID,
  measurementId: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MEASUREMENT_ID,
 });
}

export default firebase;

				
			

6.Tích hợp Firebase Authentication bằng cách sử dụng next-firebase-auth như sau:

				
					import { init } from 'next-firebase-auth';
import firebase from './firebaseClient';

const initAuth = () => {
 init({
  authPageURL: '/auth',
  appPageURL: '/',
  loginAPIEndpoint: '/api/login',
  logoutAPIEndpoint: '/api/logout',
  firebaseClient: firebase,
  cookieName: process.env.NEXT_PUBLIC_FIREBASE_COOKIE_NAME,
  cookieOptions: {
   maxAge: 86400,
   httpOnly: true,
   secure: process.env.NODE_ENV === 'production',
   sameSite: 'strict',
  },
 });
};

export default initAuth;

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Firebase và cách tích hợp nó vào ứng dụng Next.js của chúng ta. Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web của Google, với các tính năng như lưu trữ dữ liệu, xác thực người dùng, thông báo đẩy và phân tích dữ liệu

Bài viết có liên quan: Hướng dẫn tích hợp Stripe vào ứng dụng Next.js: Tạo tính năng thanh toán online cho ứng dụng của bạn ( important ) Hướng dẫn tạo ứng dụng realtime với Socket và Next.js. cho người mới ( important ) Hướng dẫn tích hợp Stripe vào ứng dụng Next.js: Tạo tính năng thanh toán online cho ứng dụng của bạn ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *