Tìm hiểu về Router trong Nest Js

Giới thiệu về Nest Js

Nest Js là một framework phát triển Node.js được thiết kế để tạo ra các ứng dụng server-side có khả năng mở rộng và dễ bảo trì. Nest Js kết hợp các tính năng từ các framework khác như Express, Fastify, và Socket.io để tạo ra một framework chuyên nghiệp, có cấu trúc tốt và dễ dàng quản lý.

Và được sử dụng TypeScript để tạo ra các ứng dụng Node.js, giúp giảm thiểu các lỗi logic và tăng tính ổn định của ứng dụng. Nest Js cũng hỗ trợ nhiều mô hình lập trình, bao gồm cả mô hình MVC và mô hình Microservices, giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Router trong Nest Js

Một router được định nghĩa bởi một controller, và mỗi controller có thể có nhiều router khác nhau. Router có thể được định nghĩa để xử lý các phương thức HTTP khác nhau như GET, POST, PUT và DELETE. Router cũng hỗ trợ sử dụng các param và query trong các yêu cầu HTTP.

Các router trong Nest Js còn hỗ trợ middleware, cho phép các xử lý trung gian được thực hiện trước hoặc sau khi yêu cầu được xử lý bởi endpoint.

Các router trong Nest Js còn hỗ trợ middleware, cho phép các xử lý trung gian được thực hiện trước hoặc sau khi yêu cầu được xử lý bởi endpoint.

Ví dụ về Router trong Nest Js

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Router trong Nest Js, chúng ta có thể xem xét một ví dụ đơn giản. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ định nghĩa một Router để xử lý các yêu cầu GET đến địa chỉ /hello và trả về một chuỗi “Hello World!”.

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt Nest Js và thêm @nestjs/common module vào dự án của mình.

				
					npm install --save @nestjs/common

				
			

Tiếp theo, chúng ta tạo một file app.controller.ts trong thư mục src/controllers và định nghĩa một Router bằng cách sử dụng @Controller decorator.

				
					import { Controller, Get } from '@nestjs/common';

@Controller()
export class AppController {
  @Get('hello')
  getHello(): <a href="https://nodemy.vn/khai-niem-co-ban-ve-javascript-cach-lam-viec-voi-chuoi-mang-va-doi-tuong-trong-js-de-hieu-doi-voi-nguoi-moi-important/">string</a> {
    return 'Hello World!';
  }
}

				
			

Trong đoạn code trên, chúng ta đã định nghĩa một Router bằng cách sử dụng @Controller decorator và đánh dấu phương thức getHello với decorator @Get để xử lý yêu cầu GET đến địa chỉ /hello. Phương thức getHello trả về chuỗi “Hello World!” khi được gọi.

Trong đoạn code trên, chúng ta đã định nghĩa một Router bằng cách sử dụng @Controller decorator và đánh dấu phương thức getHello với decorator @Get để xử lý yêu cầu GET đến địa chỉ /hello. Phương thức getHello trả về chuỗi “Hello World!” khi được gọi.

				
					import { NestFactory } from '@nestjs/core';
import { AppModule } from './app.module';

<a href="https://nodemy.vn/di-sau-vao-async-await-trong-javascript-huong-dan-tu-co-ban-den-nang-cao-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">async</a> <a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> bootstrap() {
  const app = await NestFactory.create(AppModule);
  await app.listen(3000);
}
bootstrap();

				
			

Các router trong Nest Js còn hỗ trợ middleware, cho phép các xử lý trung gian được thực hiện trước hoặc sau khi yêu cầu được xử lý bởi endpoint.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận:Trong Nest Js, Router được sử dụng để xử lý các yêu cầu HTTP đến ứng dụng. Nest Js cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và linh hoạt để định nghĩa và sử dụng Router thông qua các decorator. Chúng ta có thể định nghĩa các Router để xử lý các yêu cầu GET, POST, PUT, DELETE và nhiều hơn nữa.
Bài viết có liên quan:
Tìm hiểu về Router trong Nest Js
Đôi chút về useState trong React Hooks.
Thẻ div là gì? Hướng dẫn toàn tập cách dùng thẻ div trong HTML

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *