Null và Undefined

1. Giới thiệu về Null và Undefined trong JavaScript

Null và Undefined là hai giá trị đặc biệt trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, được sử dụng để đại diện cho những giá trị không có hoặc không xác định.

2. Giá trị Null trong JavaScript

Giá trị Null trong JavaScript biểu thị rằng biến hoặc thuộc tính không có giá trị nào. Khi một biến được khởi tạo với giá trị Null, nó đang tồn tại nhưng không có giá trị gì cả. Đây là một cách để cho biết rằng biến hoặc thuộc tính đó đã được khởi tạo, nhưng giá trị của nó vẫn chưa được xác định.

2.1. Khởi tạo biến với giá trị Null

Chúng ta có thể khởi tạo một biến với giá trị Null bằng cách gán giá trị này cho nó:

				
					let name = null;

				
			

2.2. Kiểm tra giá trị Null trong JavaScript

Chúng ta có thể kiểm tra xem một biến có giá trị Null hay không bằng cách sử dụng toán tử === hoặc ==:

				
					if (name === null) {
  console.log("Name is null");
}

				
			

3. Giá trị Undefined trong JavaScript

Undefined là giá trị mặc định được gán cho một biến khi nó được khởi tạo mà không có giá trị được cung cấp. Nó cũng được sử dụng khi truy cập vào một thuộc tính không tồn tại hoặc một biến chưa được khai báo.

3.1. Khởi tạo biến với giá trị Undefined

Một biến có thể được khởi tạo với giá trị Undefined bằng cách không gán bất kỳ giá trị nào cho nó:

				
					let age;
console.log(age); // output: undefined

				
			

3.2. Kiểm tra giá trị Undefined trong JavaScript

Chúng ta có thể kiểm tra xem một biến có giá trị Undefined hay không bằng cách sử dụng toán tử === hoặc ==:

				
					let age;
if (age === undefined) {
  console.log("Age is undefined");
}

				
			

3.3. Sử dụng giá trị Undefined trong JavaScript

Chúng ta có thể sử dụng giá trị Undefined trong các phép tính và so sánh, nhưng kết quả sẽ luôn là NaN (Not a Number) vì giá trị Undefined không phải là một số:

				
					let num;
console.log(num + 5); // output: NaN

				
			

4. So sánh Null và Undefined với các giá trị khác trong JavaScript

4.1. So sánh Null và Undefined với các giá trị khác

Khi so sánh giá trị Null hoặc Undefined với bất kỳ giá trị khác nào, kết quả sẽ luôn là false. Vì vậy, chúng ta không nên sử dụng toán tử == để so sánh giá trị Null hoặc Undefined với các giá trị khác.

4.2. Sử dụng giá trị Null và Undefined trong các phép tính và so sánh

Khi sử dụng giá trị Null hoặc Undefined trong các phép tính và so sánh, kết quả sẽ luôn là NaN hoặc false. Vì vậy, chúng ta cần kiểm tra trước xem giá trị đó có tồn tại hay không trước khi sử dụng nó trong các phép tính và so sánh.

Kết luận và bài viết có liên quan

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về giá trị Null và Undefined trong ngôn ngữ lập trình JavaScript và cách sử dụng chúng trong các trường hợp khác nhau. Việc hiểu rõ về hai giá trị này sẽ giúp chúng ta viết mã JavaScript chính xác và tránh được những lỗi không đáng có.
Bài viết có liên quan: Tìm hiểu về Webpack và cách sử dụng trong JavaScript đơn giản dễ hiểu với người mới bắt đầu ( important ). Giới thiệu về HTML và cú pháp cơ bản của nó đơn giản dễ hiểu dễ tiếp cận với người mới bắt đầu ( important ) Các phương thức xử lý RegExp trong JavaScript dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu lập trình với JavaScript ( important )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *