Tìm hiểu useMemo trong React Js

Tìm hiểu về useMemo trong React Js

useMemo là một trong những React hook giúp tối ưu performance bằng cách memoize giá trị trả về của một function. Bài viết này sẽ giới thiệu về useMemo và hướng dẫn cách sử dụng nó trong React Js.

Sử dụng useMemo trong React Js

Để sử dụng useMemo trong React Js, ta sẽ import nó từ thư viện react và sử dụng như một hook bình thường. Cú pháp sử dụng của useMemo như sau:

				
					const memoizedValue = useMemo(() => {
  // trả về giá trị cần memoize
}, [dependencies]);

				
			

Trong đó, memoizedValue sẽ chứa giá trị đã được memoize và tái sử dụng, còn dependencies là một mảng chứa các giá trị phụ thuộc. Khi các giá trị trong mảng này thay đổi, useMemo sẽ tính toán lại giá trị memoized.

Ví dụ về useMemo trong React Js

Ví dụ, để tính toán tổng của một mảng số, ta có thể sử dụng useMemo như sau:

				
					const sum = useMemo(() => {
  console.log('Calculating sum...');
  return numbers.reduce((a, b) => a + b);
}, [numbers]);

				
			

Trong ví dụ trên, sum sẽ chứa giá trị tổng của mảng numbers sau khi tính toán. Nếu numbers không thay đổi, giá trị của sum sẽ được memoize và không cần tính toán lại. Khi numbers thay đổi, useMemo sẽ tính toán lại giá trị của sum.

Lưu ý rằng useMemo chỉ nên được sử dụng khi việc tính toán là phức tạp và tốn nhiều thời gian, để tránh việc tăng thời gian render không cần thiết.

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: useMemo là một hook của React được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. Nó được sử dụng để tránh việc tính toán không cần thiết hoặc đắt đỏ mỗi khi component được render lại.
Bài viết có liên quan: Tìm hiểu useMemo trong React Js Tìm hiểu useContext với Redux.
 Tìm hiểu về Redux Toolkit, một phiên bản mới của Redux trong React Js

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *