Cách tạo và sử dụng module trong JavaScript đơn giản dễ hiểu với người mới bắt đầu ( important )

Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình JavaScript, chắc hẳn bạn đã biết đến khái niệm “module”. Trong JavaScript, module là một cách để tách code thành các phần nhỏ hơn để dễ quản lý và tái sử dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng module trong JavaScript một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Tạo module trong JavaScript

Để tạo một module trong JavaScript, bạn cần sử dụng từ khóa export để đánh dấu các phần của code bạn muốn chia sẻ ra ngoài. Sau đó, bạn có thể import các phần đó từ một tập tin khác bằng cách sử dụng từ khóa import.x`

Export

Để export một phần của code trong JavaScript, bạn có thể sử dụng hai cách sau:

Export default

Export default được sử dụng khi bạn muốn export một giá trị duy nhất từ một module. Bạn có thể đặt bất kỳ tên nào cho giá trị này. Ví dụ:

				
					// module.js
export default <a href="https://nodemy.vn/tim-hieu-ve-ham-trong-javascript-cach-tao-truyen-tham-so-va-su-dung-mot-cach-hieu-qua-don-gian-de-hieu-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">function</a> helloWorld() {
  console.log("Hello world!");
}

				
			
				
					// main.js
import helloWorld from "./module.js";

helloWorld(); // "Hello world!"

				
			

Export named

Export named được sử dụng khi bạn muốn export nhiều giá trị từ một module. Tên các giá trị được export phải khớp với tên được sử dụng khi import. Ví dụ:

				
					// module.js
export function sayHello() {
  console.log("Hello!");
}

export function sayGoodbye() {
  console.log("Goodbye!");
}

				
			
				
					// main.js
import { sayHello, sayGoodbye } from "./module.js";

sayHello(); // "Hello!"
sayGoodbye(); // "Goodbye!"

				
			

Import

Để import các phần của module trong JavaScript, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

Import default

Khi bạn import một giá trị được export bằng export default, bạn có thể đặt bất kỳ tên nào cho giá trị đó khi import. Ví dụ:

				
					// module.js
export default function helloWorld() {
  console.log("Hello world!");
}

				
			
				
					// main.js
import myHelloWorldFunction from "./module.js";

myHelloWorldFunction(); // "Hello world!"

				
			

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *