Sự khác biệt

1. undefined chỉ ra rằng một biến đã được khai báo nhưng không được gán cho bất kỳ giá trị nào, kể cả null.

				
					let foo;
console.log(foo); // undefined
				
			

null được sử dụng để chỉ ra rằng một biến không có giá trị.

				
					let foo = null;
console.log(foo); // null
				
			

2. undefined và null được coi là các loại khác nhau.

undefined là một kiểu chính nó, trong khi null là một giá trị đặc biệt của đối tượng.

				
					console.log(typeof undefined); // 'undefined'
console.log(typeof null); // 'object'
				
			

Vì chúng là các kiểu khác nhau, đây là kết quả của các toán tử so sánh khi so sánh chúng với nhau:

				
					null == undefined; // true
null === undefined; // false
				
			

Tốt để biết

JSON.stringify bỏ qua undefined, nhưng giữ null:

				
					JSON.stringify({
    name: 'John',
    address: null,
    age: undefined,
});

// {"name":"John","address":null}
				
			

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *