CSS Selector là gì? một số mà bạn nên biết

CSS Selector là gì?

Trong CSS, Selector là các phần tử được sử dụng để chọn và định dạng các phần tử HTML. CSS Selector cho phép bạn chọn phần tử HTML bằng cách sử dụng các loại selector khác nhau như tên phần tử, class, id, thuộc tính và các selector kết hợp.

Các loại selector CSS bao gồm

Selector phần tử

Loại Selector này chọn tất cả các phần tử HTML của một loại nào đó. Ví dụ: chọn tất cả các phần tử div để định dạng font-size.

				
					div {
  font-size: 16px;
}

				
			

Selector class

Loại Selector này chọn tất cả các phần tử HTML có cùng tên class. Ví dụ: chọn tất cả các phần tử có class là “text-red” để định dạng màu chữ.

				
					.text-red {
  color: red;
}

				
			

Selector id

Loại Selector này chọn một phần tử HTML duy nhất có một tên id cụ thể. Ví dụ: chọn phần tử có id là “header” để định dạng font-size.

				
					#header {
  font-size: 24px;
}

				
			

Selector thuộc tính

Loại Selector này chọn các phần tử HTML có thuộc tính cụ thể. Ví dụ: chọn tất cả các phần tử có thuộc tính href để định dạng màu liên kết.

				
					a[href] {
  color: blue;
}

				
			

Selector kết hợp

Sử dụng các Selector kết hợp để chọn các phần tử HTML theo nhiều tiêu chí. Ví dụ: chọn tất cả các phần tử có class “text-red” nằm trong phần tử div.

				
					div .text-red {
  color: red;
}


				
			

Selector dạng như

Loại Selector này chọn các phần tử HTML có tên phù hợp với một mẫu nhất định. Ví dụ: chọn tất cả các phần tử bắt đầu bằng “h” để định dạng font-size.

				
					h* {
  font-size: 20px;
}

				
			

Kết luận và bài viết có liên quan

Kết luận: Các Selector CSS là công cụ cực kỳ hữu ích trong việc định dạng và trình bày trang web. Với các loại Selector khác nhau, bạn có thể chọn các phần tử HTML một cách chính xác và áp dụng các thuộc tính CSS cho chúng. Sử dụng các Selector phù hợp cũng giúp tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa mã CSS, đặc biệt là trong các dự án lớn. Bạn có thể kết hợp các Selector để chọn phần tử HTML theo nhiều tiêu chí khác nhau hoặc sử dụng các Selector dạng như để áp dụng cùng một định dạng cho nhiều phần tử có tên tương tự. Tuy nhiên, khi sử dụng Selector, bạn cần lưu ý rằng việc áp dụng quá nhiều Selector hoặc sử dụng các Selector phức tạp có thể làm tăng độ phức tạp của mã CSS và làm chậm tốc độ tải trang web. Do đó, hãy cân nhắc kỹ khi sử dụng Selector và luôn đảm bảo rằng mã CSS của bạn được tối ưu hóa để đảm bảo trang web của bạn chạy nhanh và hiệu quả. Bài viết có liên quan:   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *