Các khái niệm lập trình hướng đối tượng trong JavaScript

1. Lớp (Class) trong JavaScript

Trong lập trình hướng đối tượng, lớp là một khuôn mẫu để tạo ra các đối tượng (object). Trong JavaScript, chúng ta sử dụng từ khóa “class” để khai báo một lớp. Ví dụ: 

				
					class Person {
 constructor(name, age) {
  <a href="https://nodemy.vn/hieu-arrow-function-va-this-trong-javascript-tao-ra-nhung-ham-manh-me-voi-cu-phap-ngan-gon-huong-dan-day-du-cho-nguoi-moi-bat-dau-important/">this</a>.name = name;
  this.age = age;
 }

 sayHello() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name}. I am ${this.age} years old.`);
 }
}

const person = new Person("John", 30);
person.sayHello(); // Hello, my name is John. I am 30 years old.

				
			

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra một lớp Person với hai thuộc tính là “name” và “age” và một phương thức “sayHello”. Chúng ta có thể tạo ra một đối tượng từ lớp này bằng cách sử dụng từ khóa “new”. Sau đó, chúng ta có thể gọi phương thức “sayHello” của đối tượng để in ra màn hình thông tin của nó.

2. Đối tượng (Object) trong JavaScript

Đối tượng là một thực thể trong thế giới thực, có các thuộc tính và phương thức. Trong JavaScript, chúng ta có thể tạo ra một đối tượng từ một lớp bằng cách sử dụng từ khóa “new”. Ví dụ:

				
					class Person {
 constructor(name, age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
 }

 sayHello() {
  console.log(`Hello, my name is ${this.name}. I am ${this.age} years old.`);
 }
}

const person = new Person("John", 30);
person.sayHello(); // Hello, my name is John. I am 30 years old.

				
			

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra một đối tượng Person từ lớp Person bằng cách sử dụng từ khóa “new”. Đối tượng này có hai thuộc tính “name” và “age” và một phương thức “sayHello”. Chúng ta có thể gọi phương thức “sayHello” của đối tượng để in ra màn hình thông tin của nó.

3. Kế thừa (Inheritance) trong JavaScript

Kế thừa là một khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng, cho phép chúng ta tạo ra một lớp mới dựa trên một lớp đã có sẵn và kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp đã có. Trong JavaScript, chúng ta có thể thực hiện kế thừa bằng cách sử dụng từ khóa “extends”. Ví dụ:

				
					class Animal {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }

 speak() {
  console.log(`${this.name} makes a noise.`);
 }
}

class Dog extends Animal {
 speak() {
  console.log(`${this.name} barks.`);
 }
}

const dog = new Dog("Rex");
dog.speak(); // Rex barks.

				
			

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo ra hai lớp Animal và Dog. Lớp Dog kế thừa từ lớp Animal bằng cách sử dụng từ khóa “extends”. Lớp Dog có một phương thức “speak” riêng của mình, và phương thức này sẽ được gọi khi chúng ta gọi phương thức “speak” của đối tượng Dog.

4. Kết luận và bài viết có liên quan

kết luận: Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã được giới thiệu về một số khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng trong JavaScript, bao gồm đối tượng (Object), lớp (Class), phương thức (Method), thuộc tính (Property) và kế thừa (Inheritance). Với kiến thức này, chúng ta có thể bắt đầu khám phá thêm về lập trình hướng đối tượng trong JavaScript và sử dụng nó để xây dựng các ứng dụng phức tạp và dễ bảo trì.
Bài viết có liên quan: Khám phá Làm việc với Canvas trong JavaScript: Thiết kế đồ họa động cho trang web của bạn đơn giản dễ hiểu với người mới bắt đầu ( important ). #1 Khám phá tất cả về Chuỗi trong JavaScript: Cách tạo, sử dụng và các ví dụ thực tế đơn giản dễ hiểu dành cho người mới học lập trình ( important ). Tìm hiểu về Object Method trong JavaScript: Cách sử dụng và ví dụ thực tế đơn giản dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu ( important ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *